Юридически услуги. Правни консултации онлайн. Представителство

Моля изберете областта, за която искате да получите по подробна информация за предлаганите услуги:

 • ТЪРГОВСКО ПРАВО
 • (регистрация и промени на фирми, търговски сделки, сливания и придобивания, инвестиции...)

 • ДОГОВОРНО ПРАВО
 • (изготвяне на договори, промени по доровори, действия при неизпълнение на договорни задължения... )

 • ВЕЩНО ПРАВО
 • (сделки с недвижии имоти, защита на собствеността и владението, отношения между съсобственици ... )

 • АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
 • (представителство при издаване и обжалване на административни актове и наказателни постановления... )

 • ТРУДОВО ПРАВО
 • (консултиране при сключване, промяна и прекратяване на трудови договори, трудови спорове... )

 • ДАНЪЧНО ПРАВО
 • (данъчни консултации, представителство пред данъчната администрация, водене на данъчни дела... )

 • СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
 • (брачни договори, спорове за имущество придобито по време на брака, неследствени спорове... )

 • ПРАВЕН СТСТУТ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 • (легализиране на пребиваването на чужденци, временно и постоянно пребиваване, българско гражданство ... )