ТАРИФА

Цените на предоставяните юридически услуги се определят съобразно правната и фактическата сложност на всеки отделен случай и необходимото за извършването на услугата време, като не могат да бъдат по-ниски от посочените по-долу определени в НАРЕДБА №1 от 09.07.2004г. минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Цена за онлайн консултация - от 60лв.

 • Онлайн консултация -->

 • Минимални възнаграждения съгласно НАРЕДБА №1

  Възнаграждения за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори:

  - за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. - 20 лв.;
  - за писмена консултация - 40 лв.;
  - за проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв.;
  - за тъжби до прокуратурата и полицията - 50 лв.;
  - за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.;
  - за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 200 лв.;
  - съставяне на завещание - 150 лв.;
  -съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
  - при интерес до 1000 лв. - 50 лв.;
  - при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
  - при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
  - при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
  - при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.

  За учредяване и регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:
  - едноличен търговец - 150 лв.;
  - събирателно дружество - 180 лв.;
  - командитно дружество - 200 лв.;
  - дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;
  - акционерно дружество - 600 лв.;
  - кооперативно сдружение - 250 лв.;
  - жилищностроителна кооперация - 250 лв.;
  - фондации и сдружения с нестопанска цел - 350 лв.

  За изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на промени:
  - 1/2 от посочените възнаграждения за учредяване и регистриране.

  За текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец:
  - 400 лв. месечно, като за процесуално представителство, защита и съдействие по дела и за изготвянето на някои книжа се дължи отделно възнаграждение

  За уговорена почасова консултантска дейност:
  - 60 лв. на час.

  За защита по граждански и административни дела за една инстанция:
  - за трудови дела - за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда посочен по-долу за възнагражденията за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес;
  - за трудови дела с определен интерес – възнагражденията посочени по-долу за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес;
  - за прекратяване на брак по исков ред - 600 лв., а за развод по взаимно съгласие - 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилагат размерите за възнаграждение за изготвяне на писмен договор;
  - за бащинство и оспорване на бащинство - 500 лв.;
  - за други неоценяеми искове - 300 лв.;
  - за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 300 лв.;
  - като адвокат повереник на ответник по дело за издръжка - 300 лв.;
  - в производства по частни жалби - 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от - 200лв. - при неприсъствено обжалване и - 300лв. - при разглеждане в открито заседание ;

  за процесуално представителство, защита и съдействие по дела граждански дела с с определен интерес :
  - при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
  - при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
  - при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
  - при интерес над 10 000 лв. - 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.

  за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес :
  - при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
  - при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
  - при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
  - при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв.- 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.;
  - при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв.- 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
  - при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
  - при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.

  За защита по административнонаказателни дела за една инстанция:
  - за изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно заседание - в размер равен на размера на възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела дела с определен интерес - определено върху размера на на санкцията, но не по-малко от 50 лв.
  - aко административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя върху стойността на санкцията, съответно обезщетението в размер равен на размера на възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела с определен интерес - но не по-малко от 300 лв: