Ликвидация, прекратяване и зличаване на ЕТ, ООД, ЕООД, АД, сдружения и фондации

Кантората предлага следните услуги при ликвидация на търговски дружества:

- Изготвяне и внасяна в Търговския регистър на документите за прекратяване на дружеството
- Изготвяне и изпращане на уведомления да НОИ и НАП
- Изиготвяне и изпращане на покана до ктедиторите и вписването и в Търговския регистър
- Консултиране на ликвидатора/ликвидаторите
- Внасяне в Търговския регистър на документи за заличаване на дружеството