Събиране на вземaния

Кантората предлага следните услуги по събиране на вземания:

- Консултиране и представителство на кредитори
- Консултиране и представителство на длъжници
- Изготвяне на спогодби и споразумения
- Изготвяне на покани за доброволно изпълнение
- Представителство пред съда и съдебния изпълнител
- Обжалване действията на съдебния изпълнител
- Обезпечаване на бъдещи искове (запор на бакови сметки и вземания, възбрана върху недвижими имоти)