Принудително изпълнение. Възбрана върху недвижим имот, публична продан, запор на движими вещи, банкови сметки, МПС, дялове от търговско дружество

Кантората предлага защита на кредитори при принудително изпълнение чрез:

- Възбрана върху недвижим имот
- Опис и оценка на недвижим имот
- Публична продан на недвижим имот
- Въвод във владение
- Запор на движими вещи
- Запор върху банкови сметки
- Запор върху МПС
- Принудително отнемане на движими вещи
- Изпълнение върху дялове в търговско дружество
- Изпълнение върху вещи съпружеска имуществена общност
- Изпълнение на задължение за предаване на дете