Защита срещу принудително изпълнение, защита на джъжници при възбрана, публична продан и запор

Кантората предлага защита на длъжници при принудително изпълнение чрез:

- Възбрана върху недвижим имот
- Опис и оценка на недвижим имот
- Публична продан на недвижим имот
- Въвод във владение
- Запор на движими вещи
- Запор върху банкови сметки
- Запор върху МПС
- Принудително отнемане на движими вещи
- Изпълнение върху дялове в търговско дружество
- Изпълнение върху вещи съпружеска имуществена общност
- Изпълнение на задължение за предаване на дете