Kонсултиране на работници и служители. Tрудови договори. Уволнение и дисциплинарно уволнение

Kантората предлага консултиране и представителство на работници и служители относно:

- Условия за сключване на срочни, безсрочни, основни и допълнителни трудови договори
- Условия за изменение на трудовия договор
- Определяне и изплащане на работната заплата
- Изисквания за почивките в рамките на работното време
- Условия за полагане на извънреден труд
- Съхранение и вписвания в трудовата книжка
- Издаване от работодателя на документи за удостоверяване на стаж (УП)
- Ползване на платен и неплатен отпуск
- Трудоустрояване
- Права на майките
- Налагане на дисциплинарни наказания
- Защита при дисциплинарно уволнение
- Защита при неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения
- Защита при невнесени осигуровки