Консултации и услуги за физически лица. Онлайн услуги. Представителство в съд

Основните услуги, които кантората предлага на физически лица са:

- Изготвяне на документи
- Изготвяне на договори и преглед на договори предложени от ответна страна
- Подготовка на нотариални актове
- Представителство пред съда
- Педставителство пред административни и органи на местната власт
- Обжалване на административни актове
- Обжалване на наказателни постановления
- Консултиране по сделки с недвижими имоти
- Консултиране по трудови спорове
- Консултиране във връзка с наследствени правоотношения
- Консултиране по спорове с предприятия моноплисти
- Защита на правата на потребителите