Правно обслужване на Фирми. Регистрация, консултации, абонаментно обслужване, онлайн услуги, представителство

Основните услуги, които кантората предлага на фирмите са:

- Абонаментно правно обслужване
- Правни консултации по отделни казуси
- Изготвяне на правни анализи
- Представителство пред съда
- Педставителство пред административни и органи на местната власт
- Изготвяне на документи
- Участие в преговори
- Представителство пред контрагенти и други лица
- Консултиране участието в обществени поръчки
- Арбитраж и извънсъдебни споразумения


Предимства на абонаментното правно обслужване:

- Предварително договорена месечна абонаментна такса
- Преглед за законосъобразност на текущата дейност
- Бързина и оперативност при решаване на казуси
- Бърза реакция при нормативни промени касаещи дейността
- Незабавни действия при необходимост от съдебна защита
- Участие и консултиране при провеждане на бизнес срещи и преговори
- Подаване на документи по електронен път към Търговския регистър с намаление на таксата с 50%
- Превантивни действия за събиране на вземания
- Проучване на бизнес партньори